Liên hệ

Hãy liên lạc với chúng tôi

Vui lòng hỏi chúng tôi về việc quyên góp tối thiểu Hai mươi Đô la và nhận áo chạy bộ SJVRC miễn phí.
Khoản quyên góp của bạn sẽ hỗ trợ cho tổ chức SJVRC của chúng tôi và Trẻ em Việt Nam.

 

ID: sjvrc16@gmail.com

ID: @SJVRC-OneMile4OneChild-4

+ 2266 Senter Rd, Suite 146 San Jose, CA 95112 501(c)(3) + Non-Profit EIN#81-3979499

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

#2266 Senter Rd, Suite 146 San Jose, CA 95112

Số điện thoại

0364731319

Bạn có câu hỏi?